ALGEMENE INFORMATIE

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OPENINGSTIJDEN BANEN EN CLUBGEBOUW

 

De banen zijn het hele jaar geopend, tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten.

Tijdens de training en jeugdbegeleiding kunnen maximaal 3 banen bezet zijn.
Tijdens competitie en toernooien en rackettoss kunnen 4 banen bezet zijn.
De 5e baan is in beginsel bestemd voor recreatietennis en wordt alleen bij hoge uitzondering

ook ingezet voor competitie, toernooien e.d.

Voor de bezetting van de banen: zie de jaaragenda en competitie.

De verlichting van de banen moet om 24.00 uur gedoofd zijn.
 

Als men het gebouw als laatste verlaat dient men het clubgebouw en de poort op slot te maken.

 

 

GEBRUIK VAN DE BANEN BIJ VORST, SNEEUW EN DOOI !!!

 

Met vorst, dooi en sneeuw komt regelmatig de vraag wanneer de banen niet gebruikt mogen worden.
Ook de vraag, “hoe weten we dat er niet getennist mag worden?”, wordt nogal eens gesteld.

Hieronder in het kort de antwoorden.

 

DOOI

Bij invallende dooi na een vorstperiode mag er niet getennist worden.
De ontdooide toplaag kan bij bespelen beschadigd worden, omdat de onderlaag nog bevroren is.

SNEEUW

Bij aanwezige sneeuw op de tennisbaan mag er niet getennist worden

Bij het weghalen van sneeuw met een schuiver/veger o.i.d. is er kans op beschadiging van het kunstgras.
Het bestuur heeft daarom besloten dat er geen sneeuw met een schuiver/veger o.i.d van de banen verwijderd mag worden.

VORST

Bij vorst mag er getennist worden, mits er geen sneeuw aanwezig is en de baancommissie de tennisbanen niet heeft gesloten.

 

Bij sluiting van de banen komt er een melding op de website en gaat er een emailbericht naar alle leden van LTVO.
Verder gaat de poort op slot en komt er op de poort een bord dat de banen gesloten zijn.

Als de banen weer bespeelbaar zijn komt er natuurlijk ook weer een bericht en wordt de poort geopend.

 

 

GEBRUIK VAN DE BANEN BIJ (VEEL) REGEN !!!

 

Met periodes als er veel regen valt komt regelmatig de vraag wanneer de banen niet gebruikt mogen worden.
Ook de vraag, “hoe weten we dat er niet getennist mag worden?”, wordt nogal eens gesteld.

Hieronder in het kort het antwoord.

 

REGEN

Bij regenval voert het ondergrondse afwateringssysteem de regen af.

Het kan zijn dat de ondergrond verzadigd is door de gevallen regen of dat er zoveel regen in korte tijd valt dat het afwateringsysteem het tijdelijk niet aan kan.

Hierdoor zullen op de kunstgrasbanen natte plekken zichtbaar worden en er kunnen zelfs waterplassen ontstaan.

Indien er natte plekken of waterplassen op het speelveld zelf ontstaan mag er niet verder getennist worden.

Beter is dan om een tijdje te wachten totdat de natte plekken of waterplassen verdwenen zijn.

Als er doorgetennist wordt in de bovenstaande ontstane situatie dan kan de ondergrond onder de kunstgrasmat ongelijkmatig worden.

Ook het opgebrachte zand op de banen kan ongelijkmatig worden qua verdeling, wat ook weer ten nadele is voor de duurzaamheid van de kunstgrasmat.

Hier heeft iedereen weer last van tijdens het tennissen met als gevolg hoge kosten voor de banen onderhoud in de toekomst.

 

Bij extreme regenval kan de baancommissie besluiten om de banen (tijdelijk) te sluiten.

Bij sluiting van de banen komt er een melding op de website en gaat er een emailbericht naar alle leden van LTVO.
Verder gaat de poort op slot en komt er op de poort een bord dat de banen gesloten zijn.

Als de banen weer bespeelbaar zijn komt er natuurlijk ook weer een bericht en wordt de poort geopend.

 

 

VAKANTIETENNIS

 

In de zomervakantie (1 juni tot 27 augustus) is het mogelijk voor kinderen en volwassenen die geen lid zijn van LTVO, tot einde zomervakantie te tennissen.

Ook is het mogelijk voor ouders of begeleiders, van kinderen en jongeren tot en met 19 jaar, om samen met een volwassenen om samen met een kind te gaan tennissen (combinatie).

Kosten:
Jeugd t/m 19 jaar                                            : € 10,00

Vanaf 19jaar                                                   : € 25,00

Combinatie jeugd tot 19 jaar met volwassene    : € 25,00


Vakantietennis
kaarten zijn te koop bij de leden van de Jeugdcommissie en bij Willeke Coerwinkel (024-6222430 of ledenadministratie@ltvo.nl)


 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Deze link opent het huishoudelijk reglement van LTVO.

 

 

WEBSITE LTVO

 

Informatie over LTVO kunt u vinden op onze eigen site: www.ltvo.nl

Voor informatie opvragen: info@ltvo.nl

 

 

LEDENPAS

 

LTVO gebruikt de zogenaamde creditcardpas, waarvoor een pasfoto ingeleverd dient te worden.

De pas wordt gebruikt als afhanglabel. Ga voorzichtig met het pasje om, het is de officiële bondspas.

Bij verlies of beschadiging zijn de kosten van de pas voor eigen rekening.

 

 

LIDMAATSCHAP/CONTRIBUTIE EN VOORWAARDEN

 

De contributie voor 2017 bedraagt

 

 

 

 

Contributie

 

lidmaatschap

 

 

normaal

1

seniorleden

leden van 17jaar en ouder

 

€ 120,00

2

juniorleden

leden jonger dan 16jaar

 

€ 60,00

3

studentleden

studerende, uitwonende leden

 

€ 60,00

4

rustende leden**

leden die (tijdelijk) niet spelen

 

€ 25,00

 

 

 

 

 

 

Voor de bepaling van de leeftijd is de toestand op 31 december van voorgaand jaar bepalend.

** tijdelijke lidmaatschap vanaf 6 maanden een verzoek indienen bij de ledenadministratie

 

Voor nieuwe leden, die lid worden na 1 juli of ná 1 september, gelden de aangepaste contributiebedragen.

Neem hiervoor contact op met de Ledenadministratie, Willeke Coerwinkel (024-6222430) of ledenadministratie@ltvo.nl.

 

ZELFWERKZAAMHEID
Om de vereniging draaiende te houden wordt van ieder seniorlid verwacht dat hij/zij werkzaamheden verricht.

Voor de meeste leden betekent dat het doen van een aantal bardiensten per jaar.

Heb je daar geen tijd voor dan kun je de bardienst afkopen voor € 50,00 per jaar.

Voor 2017 is bekend of je gekozen hebt voor zelfwerkzaamheid of afkoop zelfwerkzaamheid.
Wil je voor het nieuwe jaar een wijziging aanbrengen geeft dit dan voor 1 december per e-mail door aan de ledenadministratie: ledenadministratie@ltvo.nl

 

VRIJSTELLING ZELFWERKZAAMHEID
Leden die ouder zijn dan 75 jaar kunnen vrijgesteld worden van zelfwerkzaamheid. De peildatum is 31 december van het voorafgaand jaar.
Hiervoor dien je per e-mail een verzoek in bij de penningmeester: penningmeester@ltvo.nl.
Degenen die dit al eerder hebben verzocht hoeven het niet opnieuw te vragen.

 

BETALING CONTRIBUTIE EN AFKOOP
Als je een machtiging hebt afgegeven voor een automatische incasso dan wordt de contributie en de eventuele afkoop in februari ieder jaar geïncasseerd.
Heb je geen automatische incasso afgegeven dan kun je dat alsnog doen.
Vraag hiervoor formulieren aan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@ltvo.nl. Deze zijn ook te vinden op de website.

Maak je zelf over dan dient het lidmaatschapsgeld overgemaakt te zijn uiterlijk 31 januari van dat jaar op bankrekeningnummer:
NL33 RABO 0141 3074 12, t.n.v. LTVO.
Geef aan voor wie je betaalt en wat je betaalt.

 

BEËNDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.
Wil je in het opvolgende jaar geen lid meer zijn dan dien je je lidmaatschap voor 1 december schriftelijk of per mail opzeggen bij de ledenadministratie: Willeke Coerwinkel, Rotsestraat 5, 6611 AD OVERASSELT, e-mail: ledenadministratie@ltvo.nl.

Het bestuur wil graag weten wat de reden voor het opzeggen van je lidmaatschap is.

 

RUSTEND LID

Kun je om welke reden niet meer tennissen dan kun je rustend lid worden.
Wanneer je rustend lid per 1 januari wil worden, geef dit voor 1 december het voorgaande jaar door aan de ledenadministratie.
Wanneer in de loop van het tennisjaar langer dan een half jaar niet kan tennissen, bijvoorbeeld vanwege een blessure, dan kun je ook tijdelijk rustend lid worden.
Hiervoor kun je een verzoek bij de ledenadministratie indienen. Je krijgt een deel van je al betaalde contributie terug.

 

OPMERKINGEN

Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,00 inschrijfgeld.

Veel leden hebben al een machtiging afgegeven voor automatische incasso van de contributie, eventuele lesgelden en/of afkoop zelfwerkzaamheid.

LTVO heeft de sterke voorkeur om te werken met automatische incasso.

Leden die nog geen machtiging hebben afgegeven, kunnen formulieren verkrijgen (en inleveren) bij de

ledenadministratie (Willeke Coerwinkel, Rotsestraat 5, Overasselt, tel.024-6222430; e-mail: ledenadministratie@ltvo.nl).
Van diegene die een machtiging hebben afgegeven, wordt de contributie jaarlijks in februari geïncasseerd.

 

Mocht je echter geen machtiging willen afgeven, dan verzoeken wij je de verschuldigde contributie
uiterlijk 31 januari over te maken op bankrekening
NL33 RABO 0141307412 ten name van LTVO.

 

Leden waarvan eind februari de contributie nog niet is ontvangen, krijgen een betalingsherinnering.
Per herinnering zal dan € 5,00 in rekening gebracht worden, ter dekking van administratie- en portokosten.
De leden die tijdig hun contributie hebben voldaan, zullen hun pasje eind maart in het clubgebouw in ontvangst kunnen nemen.

 

 Copyright ©: Lawn Tennis Vereniging Overasselt. Alle Rechten Voorbehouden.